920 NW Fairmont Street – Apt 3, Prineville, OR 97754